Login
Banner Image
basket waiting

Voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN NV WYFFELS

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door NV WYFFELS. De aankoopvoorwaarden van de koper die tegenstrijdig zijn met de verkoopsvoorwaarden van NV WYFFELS, worden door NV WYFFELS niet aanvaard.

2. De aanbiedingen van NV WYFFELS zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende fabrieksprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc. ... Onze aanbiedingen zijn slechts geldig voor één maand.

3. Een order verbindt enkel de koper, doch verbindt NV WYFFELS slechts na schriftelijke orderbevestiging.

4. Indien de koper zijn order annuleert na orderbevestiging door NV WYFFELS, en voor aanvang van de produktie, zal hij binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke forfaitair wordt berekend op 30 % van het totale bedrag van het order. Bij annulatie na aanvang van de produktie zal de koper binnen de acht dagen een annulatievergoeding betalen, welke berekend wordt op 30 % tot 100 % van het totale bedrag van het order, afhankelijk van het tijdstip en de gevorderde produktiestaat.

5. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de NV WYFFELS of op een andere door NV WYFFELS aan te geven plaats. Het transport van de bij NV WYFFELS bestelde goederen geschiedt voor rekening van de koper. De vrachtkosten worden aan de koper doorbelast, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle bij NV WYFFELS bestelde goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper.

6. Bij aankomst van de goederen dient de koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding ten laste van de vervoerder te treffen.

7. Eventuele klachten omtrent niet-conformiteit of zichtbare gebreken dienen bij aangetekend schrijven en binnen de 5 dagen na de leveringaan de zetel van NV WYFFELS gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door NV WYFFELS toegezonden facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de zetel van NV WYFFELS te Roeselare (België), zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensaties.

9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met 10 % met een minimum van € 125,00 EUR en een maximum van € 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

10. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een conventionele verwijlrente van 9,5 % per jaar tot volledige betaling.

11. In geval van niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning alle nog te vervallen facturen ineens onmiddellijk opeisbaar.

12. De aansprakelijkheid van NV WYFFELS voor indirecte schade, daar onder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is steeds uitgesloten. Indien NV WYFFELS wegens enige reden terzake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de totale door haar verschuldigde schadevergoeding in alle omstandigheden beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende levering bedongen prijs (exclusief BTW).

13. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden alle goederen en werken zonder garantie geleverd. De goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden, desgevallend met de gebruikelijke kleine afwijking-en, zoals gekend door de koper en door hem bij levering nagezien.

14. Verkochte goederen blijven eigendom van NV WYFFELS tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s.

15. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk of de Vrederechter te Roeselare (België). NV WYFFELS kan echter tevens het geschil laten beslechten voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen tevens onder het Belgisch recht.

16. Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever.

Het is mogelijk dat NV WYFFELS in het kader van de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving. In dit geval treedt NV WYFFELS op als verwerker voor alle verwerkingen die gebeuren op vraag van de opdrachtgever, die zal worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. NV WYFFELS zal de persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van de opdrachtgever, en voor het doeleinde van de uitvoering van de order. De opdrachtgever verbindt zich volledig en uitsluitend tot de nakoming van de wettelijke verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. NV WYFFELS zal te goeder trouw zijn medewerking verlenen aan de opdrachtgever om de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen te verzekeren en aan te tonen. De medewerkers van NV WYFFELS die toegang zullen krijgen tot de gegevens zijn gehouden door een vertrouwelijkheidplicht.

NV WYFFELS zal redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen zoals gangbaar in de sector. De opdrachtgever bevestigt dat de gegevens niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke veiligheids- of vertrouwelijkheidseisen, behoudens in zoverre schriftelijk overeengekomen tussen NV WYFFELS en opdrachtgever.

17. Verwerking van persoonsgegevens voor NV WYFFELS

Wanneer NV WYFFELS bij de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken voor eigen doeleinden, met name voor het beheer van de relatie met de opdrachtgever en van diens order, zal NV WYFFELS optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens worden in dat geval enkel verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, of voor de naleving van toepasselijke wetgeving, en voor behartiging van de legitieme belangen van NV WYFFELS. NV WYFFELS zal instaan voor de naleving van de toepasselijke wetgeving voor deze verwerkingen. De opdrachtgever stemt ermee in dat NV WYFFELS de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, binnen de Europese Unie, op voorwaarde dat NV WYFFELS daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden.